Poznaj naszą firmę Poradnik pogrzebowy Zorganizuj pogrzeb Skontaktuj się z nami

Firma pogrzebowa i krematorium w Łodzi

Telefony całodobowe:

Przydatne linki

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące formalności związanych z organizacją pogrzebu, przeprowadzeniem kremacji, dopełnieniem formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego  oraz wypłaty zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Co zrobić gdy odejdzie bliska osoba?

Krok po kroku, co należy zrobić gdy odejdzie bliska osoba:
  1.  W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza rejonowego, rodzinnego lub pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr 999 lub 112.
Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
  2.  Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.
Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
  3.  Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy, który przeprowadzi ceremonię pogrzebową.
  4.  Ciało przewozi się do zakładu medycyny sądowej, chłodni miejskiej lub zakładu pogrzebowego, jeśli ten dysponuje własną.
  5.  Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
Kartę informacyjną lub kartę zgonu wystawioną przez lekarza lub pogotowie.
Dowód osobisty osoby zmarłej oraz współmałżonka.
Dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe.
Zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymację emerytury bądź renty w przypadku gdy zmarły był emerytem lub rencistą.
  6.  W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak: wybór trumny, urny, wieńców, datę pożegnania, kremacji i pogrzebu oraz określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.

Firma KLEPSYDRA pomaga we wszystkich elementach procedury formalno-prawnej, łącznie z wyrobieniem aktów zgonu w USC oraz odbiorem zasiłku pogrzebowego z ZUS.

Kogo powiadomić o zgonie osoby zmarłej?

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza rejonowego (rodzinnego) lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (z telefonu komórkowego).

Co to jest karta zgonu?

Załatwianie najsmutniejszych w życiu formalności trzeba rozpocząć od uzyskania karty zgonu. Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza, stwierdzającego zgon. Jest ona wypełniana dla osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Karta zgonu w trzech egzemplarzach wydawana jest osobie upoważnionej do pochowania zwłok. Egzemplarz A służy do celów statystycznych, egzemplarz B, zawierający adnotację Urząd Stanu Cywilnego (USC) o zarejestrowaniu zgonu, przedstawia się administracji cmentarza. Karta zgonu jest także dokumentem niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu eksportacji ciała z mieszkania i przygotowania go do pochówku. Na podstawie karty zgonu USC wydaje akt zgonu, który uprawnia do pochowania zwłok lub prochów ludzkich powstałych w wyniku kremacji.
Podanie przyczyny zgonu nie jest niezbędne do wystawienia karty zgonu. Gdy nie można ustalić przyczyny zgonu lub gdy nie ma podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, w karcie zgonu, w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny zgonu, wpisuje się adnotację "przyczyna zgonu nieustalona".

Co to jest akt zgonu?

Akt zgonu, to inaczej akt stanu cywilnego, rejestrujący śmierć osoby. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są zobowiązani w kolejności:
  •  Małżonek lub dzieci zmarłego
  •  Najbliżsi krewni lub powinowaci,
  •  Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
  •  Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały, administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest obowiązany szpital lub zakład.
Zgłaszając zgon należy jednocześnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego kartę zgonu oraz zwrócić dowód osobisty osoby zmarłej. Osoba zgłaszająca zgon otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Akty zgonu są częścią księgi stanu cywilnego i są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Archiwum Państwowym. Możemy otrzymać jedynie odpis aktu zgonu, który potocznie zwany jest aktem zgonu.

Gdzie należy wyrobić akt zgonu?

Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu (a nie na miejsce zameldowania lub stałego pobytu zmarłego), sporządza na podstawie karty zgonu akt zgonu. Do referatu zgonów odpowiedniego USC należy zabrać dowód osobisty zmarłego. Zgon trzeba zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia śmierci, a w przypadku choroby zakaźnej należy to uczynić przed upływem 24 godzin. Zgon w USC zgłosić może co do zasady rodzina zmarłego. W pierwszej kolejności uczynić to powinni: małżonek lub dzieci zmarłego. W drugiej kolejności najbliżsi krewni lub powinowaci, np. teściowa czy teść. Gdy osoby te nie uczynią tego, śmierć muszą zgłosić osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon lub osoby będące przy zgonie, lub te, które naocznie się o nim przekonały. W ostatniej kolejności obowiązek ten spoczywa na administratorze domu, w którym nastąpiła śmierć. Szpital lub inne instytucje zgłaszają zgon, jeśli nastąpił na ich terenie, a zmarły nie ma rodziny lub przyjaciół, którzy mogą zająć się pogrzebem. Mając odpowiednie upoważnienie od zamawiającego pochówek, Firma Pogrzebowa KLEPSYDRA może załatwić, bez dodatkowych kosztów, wszelkie formalności związane z wyrobieniem aktu zgonu w USC.

Jaka jest kolejność formalności związanych z pogrzebem?

Pierwszym miejscem jakie należy odwiedzić jest zakład pogrzebowy w którym wybieramy trumnę lub urnę, kwiaty i dekoracje oraz inne oprawy pogrzebu. Ustalamy szczegóły pochówku.
Następnie udajemy się do kancelarii cmentarnej w której ustalamy dzień i godzinę rozpoczęcia uroczystości pogrzebowej oraz dokonujemy opłaty za usługi cmentarne. W kancelarii otrzymamy "informację o pogrzebie" do parafii dla księdza.
W kancelarii parafialnej zostawiamy informację z kancelarii cmentarnej i umawiamy obecność księdza na ceremonię pogrzebową.

Ekshumacja szczątków?

Przy ponownym użyciu grobu szczątki dawniej pochowanych ciał należy wydobyć i pochować na tym samym cmentarzu w miejscu wyznaczonym przez zarząd cmentarza. Na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać. Zazwyczaj w takiej sytuacji grób jest pogłębiany. Ekshumacje zwłok i szczątków przeprowadza się tylko w okresie od 16 października do 15 kwietnia, przy czym powinny być przeprowadzane we wczesnych godzinach porannych. O planowanej ekshumacji należy zawiadomić właściwego inspektora sanitarnego, który może nadzorować jej przebieg. Jeżeli ciało będzie wydobywane przed upływem okresu mineralizacji, należy wyjąć z grobu trumnę i bez otwierania umieścić w skrzyni wybitej blachą. Po przewiezieniu na nowe miejsce pochówku trzeba ją wyjąć ze skrzyni i bez otwierania natychmiast pochować. Jeżeli ekshumacja jest przeprowadzana po upływie okresu mineralizacji, wtedy szczątki razem z pozostałościami trumny składane są w nowej trumnie i dopiero potem mogą być przewiezione na nowe miejsce spoczynku.

Kto wyznacza termin pogrzebu?

Termin pogrzebu wyznacza kancelaria cmentarza lub kancelaria parafialna w przypadku małych nekropolii.

Co zrobić kiedy zmarła bliska osoba i sprawę prowadzi policja i prokuratura?

Czekamy na zakończenie postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę majacą na celu ustalenie okoliczności śmierci osoby zmarłej, przyczynę zgonu oraz wykluczenie udziału osób trzecich. W tym samym czasie odbywa się sekcja zwłok po której wystawiana jest karta zgonu i zezwolenie z prokuratury na wydanie i pochowanie zwłok. Mając te dokumenty możemy przystąpić do rozpoczęcia pozostałych formalności pogrzebowych oraz zorganizowanie pochówku.

Co zrobić kiedy rodzina nie ma środków na pochowanie bliskiej osoby i nie przysługuje zasiłek pogrzebowy?

W takiej sytuacji należy udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o zorganizowanie i opłacenie kosztów pogrzebu. Opieka Społeczna po przeprowadzeniu "wywiadu środowiskowego" podejmuje decyzję a następnie zleca pochowanie osoby zmarłej firmie pogrzebowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie pochówku socjalnego.

Jak sfinansować koszty pogrzebu?

Podczas załatwiania formalności w naszej firmie dostaniecie Państwo fakturę za usługi pogrzebowe, na podstawie której będzie można ubiegać się o wypłatę zasiłku pogrzebowego w kwocie 4000,00 zł.
Na specjalne upoważnienie możemy przejąć na siebie załatwienie wszelkich formalności związanych z odbiorem zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz wypłatę różnicy pomiędzy kwotą zasiłku a kosztami związanymi z pogrzebem.
Jeśli osoba zmarła lub członkowie rodziny posiadali dodatkowe ubezpieczenie społeczne indywidualne lub grupowe z zakładu pracy można ubiegać się o ich wypłatę z firmy ubezpieczeniowej lub zakładu pracy.
W naszej ofercie można również spłacić usługę pogrzebową w ratach. Podczas jednej wizyty w naszej firmie otrzymacie Państwo informację o kwocie raty i warunkach umowy. Dla Państwa spokoju kredyt może obejmować ubezpieczenie na życie.

logo Grupa Klepsydra

Należymy do grupa Klepsydra S.A.

Zadzwoń do nas